2014-09-25

Obsługa osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

Urząd Miasta w Jaśle informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana dalej „osobą uprawnioną” ma prawo do:

-  korzystania z pomocy osoby przybranej.

  Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, przewiduje możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach z określonymi podmiotami, między innymi z organami administracji publicznej. Osobą przybraną, może być osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną.  Ponadto w przypadku skorzystania przez osoby uprawnione z przedstawionej powyżej możliwości, osoba przybrana nie ma obowiązku przedstawienia dokumentów potwierdzających jej znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo –migowy), lub SKOGN ( sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Uprawnienie, o którym mowa powyżej może być ograniczone jedynie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych.

 

- kontaktu z urzędem za pośrednictwem środków wspierających komunikowanie się.

   - korzystanie z poczty elektronicznej – urzad@um.jaslo.pl

   - przesyłanie faksów -  fax: 13 448 63 60

   - storna internetowa – www.jaslo.pl

 

- skorzystanie z pomocy przeszkolonego pracownika.

Ewelina Litwa – Podinspektor ds. obsługi Rady Miejskiej

Tel. 13 448 63 56

 

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy przeszkolonego pracownika, co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z pomocy, o której mowa powyżej powinna zostać dokonana w formie pisemnej z określeniem terminu udzielenia świadczenia oraz rodzaju sprawy, którą osoba uprawniona chce załatwić w Urzędzie. Zgłoszenie można:

- złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta  - ul. Rynek 12, 38-200 Jasło (pok. 19)

- przesłać na adres: ul. Rynek 12, 38-200 Jasło  lub,

- przesłać faxem -  13 448 63 60

 

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

 

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się